Kompetencje zgromadzenia Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty,
 • udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpienie z niej,
 • zatwierdzenie Regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu i uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 • emisja obligacji,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości,
 • określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
 • zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkownika,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zmiana umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki jednoosobowej.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (7 maja 2009)
Opublikował: Piotr Cieszyński (7 maja 2009, 09:39:47)

Ostatnia zmiana: Beata Olender (16 lipca 2009, 14:55:20)
Zmieniono: korekta osoby wytwarzającej informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5773