Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Rypina

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/9/2010
wartość: powyżej kwot określonych w art.11 ust. 8
termin składania ofert: 18 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Rypin dnia 25.02.2011 r., Znak - ZP/PN/9/2010, OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Rypina. W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia. Została uznana i wybrana za najkorzystniejszą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Prezes Zarządu mgr inż. Mirosław Pączkowski.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - (pobierz) (949kB) pdf
Załącznik Nr 73 do SIWZ – Projekt umowy w sprawie dopłat ze środków WFOŚiGW w Toruniu  do oprocentowania kredytu udzielanego przez Bank (pobierz) (49kB) pdf
Zmiana treści SIWZ 27.01.2011 r. (pobierz) (116kB) pdf
Ogłoszenie dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22.01.2011 (pobierz) (2835kB) pdf
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY !!!
Załącznika Nr 72 do SIWZ – Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 - osoby fizyczne w formie edytowalnej (pobierz) (257kB) word
Załącznik Nr 71 do SIWZ – Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 w formie edytowalnej (pobierz) (256kB) word
Załącznik Nr 70 do SIWZ – Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 w formie edytowalnej (pobierz) (258kB) word
Załącznik Nr 69 do SIWZ – poprawiony Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy w formie edytowalnej (pobierz) (296kB) word
Ogłoszenie dodatkowych informacji przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 18.01.2011 (pobierz) (318kB) pdf
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 18.01.2011 (pobierz) (83kB) pdf
Załącznik Nr 68 do SIWZ – poprawiony Załącznik Nr 64 Informacje nt przedsięwzięcia wg Załącznika otrzymanego od Wykonawcy (pobierz) (36kB) pdf
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 10.01.2011 (pobierz) (36kB) pdf
Załącznik Nr 67 do SIWZ – Prognoza na lata 2010 - 2016 - Rachunek przepływów (pobierz) (339kB) pdf
Załącznik Nr 66 do SIWZ – Prognoza na lata 2010 - 2016 - Rachunek zysków i strat (pobierz) (547kB) pdf
Załącznik Nr 65 do SIWZ – Prognoza na lata 2010 - 2016 - Bilans (pobierz) (607kB) pdf
Zmiana treści SIWZ 30.12.2010 (pobierz) (121kB) pdf
Ogłoszenie dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23.12.2010 (pobierz) (103kB) pdf
Załącznik Nr 64 do SIWZ – Informacje nt przedsięwzięcia wg Załącznika otrzymanego od Wykonawcy (pobierz) (144kB) pdf
Zmiana treści SIWZ 22.12.2010 r. (pobierz) (120kB) pdf
Załącznik Nr 52 do SIWZ – Oświadczenie o podziale zysku w okresie kredytowania (pobierz) (43kB) pdf
Załącznik Nr 63 do SIWZ – Promesy na dotacje do odsetek cz. 2 (pobierz) (1475kB) pdf
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
Ogłoszenie dodatkowych informacji przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22.12.2010 (pobierz) (335kB) pdf
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 22.12.2010 (pobierz) (67kB) pdf
Załącznik Nr 62 do SIWZ – Opinia z WFOŚiGW w Toruniu. (pobierz) (168kB) pdf
Załącznik Nr 61 do SIWZ - Zadłużenie Gminy Miasta Rypina z tytułu kredytów, pożyczek (pobierz) (643kB) word
Załącznik Nr 60 do SIWZ – Uchwały RIO z 19 grudnia 2009 roku o projekcie budżetu na 2010 r. (pobierz) (1436kB) word
Załącznik Nr 59 do SIWZ – Uchwała RIO z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wykonania budżetu za 2009 r. (pobierz) (884kB) word
Załącznik Nr 58 do SIWZ – Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (pobierz) (886kB) word
Załącznik Nr 57 do SIWZ – Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (pobierz) (511kB) word
Załącznik Nr 56 do SIWZ – Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (pobierz) (499kB) word
Załącznik Nr 55 do SIWZ – Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku(pobierz z FTP*)
Zmiana treści SIWZ 17.12.2010 (pobierz) (122kB) pdf
Załącznik Nr 54 do SIWZ – Opinie  banków prowadzących rachunki (pobierz) (506kB) pdf
Załącznik Nr 53 do SIWZ – Oświadczenie Zamawiającego (pobierz) (124kB) pdf
Załącznik Nr 51 do SIWZ – Raport ze sprawozdania finansowego za rok 2009(pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 50 do SIWZ – Raport ze sprawozdania finansowego za rok 2008(pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 49 do SIWZ - Sprawozdanie F-01 II kwartał 2010 (pobierz) (475kB) pdf
Załącznik Nr 48 do SIWZ - Sprawozdanie F-01 I kwartał 2010 (pobierz) (464kB) pdf
Załącznik Nr 47 do SIWZ - Sprawozdanie F-01 III kwartał 2009 (pobierz) (244kB) pdf
Załącznik Nr 46 do SIWZ - Odpis z Księgi Wieczystej (pobierz) (951kB) pdf
Załącznik Nr 45 do SIWZ – Struktura wiekowa należności i zobowiązań na dzień 30.09.2010 r (pobierz) (574kB) pdf
Załącznik Nr 44 do SIWZ – Umowa spółki(pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 43 do SIWZ - Zaświadczenie z ZUS Zamawiającego (pobierz) (48kB) pdf
Załącznik Nr 42 do SIWZ - Zaświadczenie z US Zamawiającego (pobierz) (1012kB) pdf
Załącznik Nr 41 do SIWZ – Sprawozdanie Zarządu za rok 2008 r.(pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 40 do SIWZ – Aktualny stan zadłużenia na koniec 2009 r. i na dzień 30.09.2010 r. (pobierz) (23kB) pdf
Załącznik Nr 39 - Promesa na dotację do odsetek (pobierz) (62kB) pdf
Załącznik Nr 38 do SIWZ – Studium wykonalności (pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 37 do SIWZ - Umowa o dofinansowanie (pobierz z FTP*)
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 17.12.2010 (pobierz) (3287kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu - (pobierz) (1464kB) pdf
SIWZ - (pobierz) (299kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (pobierz) (205kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pobierz) (165kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (pobierz) (163kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – dotyczy tylko osób fizycznych (pobierz) (164kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - dotyczy P.K. KOMES (pobierz) (455kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wyrażeniu zgody na zaciągniecie kredytu do kwoty 10 000 000,00 zł (pobierz) (62kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - dotyczy P.K. KOMES (pobierz) (57kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego - dotyczy P.K. KOMES (pobierz) (53kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Sprawozdanie finansowe za 2009 r. - dotyczy P.K. KOMES (pobierz) (1282kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Sprawozdanie finansowe za 2008 r. - dotyczy P.K. KOMES (pobierz) (1240kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie za okres obrotowy 2009 r. (pobierz) (1018kB) pdf
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Sprawozdanie F-01 za III kwartał 2010 r. - dotyczy P.K. KOMES (pobierz) (848kB) pdf
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Zestawienie posiadanych przez Przedsiębiorstwo Kredytów i Pożyczek (pobierz) (24kB) pdf
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Statut Miasta Rypina (pobierz) (150kB) pdf
Załącznik Nr 15 do SIWZ – Zaświadczenie o powołaniu Burmistrza (pobierz) (14kB) pdf
Załącznik Nr 16 do SIWZ – Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy Miasta Rypina (pobierz) (74kB) pdf
Załącznik Nr 17 do SIWZ – Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - dotyczy Gminy Miasta Rypina (pobierz) (37kB) pdf
Załącznik Nr 18 do SIWZ – Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego - dotyczy Gminy Miasta Rypina (pobierz) (32kB) pdf
Załącznik Nr 19 do SIWZ – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2008 r. (pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 20 do SIWZ – Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 r. (pobierz) (1419kB) pdf
Załącznik Nr 21 do SIWZ – Uchwała o udzieleniu absolutorium za 2008 r. (pobierz) (64kB) pdf
Załącznik Nr 22 do SIWZ – Uchwała o udzieleniu absolutorium za 2009 r. (pobierz) (145kB) pdf
Załącznik Nr 23 do SIWZ – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rypina za 2009 r. (pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 24 do SIWZ – Zarządzenie nr 146.10 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2010 r. (pobierz) (1802kB) pdf
Załącznik Nr 25 do SIWZ – Zarządzenie nr 156.10 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2010 r. (pobierz) (1548kB) pdf
Załącznik Nr 26 do SIWZ – Rb-27S od początku roku do dnia 30 września 2010 r. (pobierz) (1443kB) pdf
Załącznik Nr 27 do SIWZ – Rb-28S od początku roku do dnia 30 września 2010 r. (pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 28 do SIWZ – Rb-NDS od początku roku do 30 września 2010 r. (pobierz) (1019kB) pdf
Załącznik Nr 29 do SIWZ – Rb-Z III kwartał 2010 r. (pobierz) (783kB) pdf
Załącznik Nr 30 do SIWZ – Rb-N III kwartał 2010 r. (pobierz) (716kB) pdf
Załącznik Nr 31 do SIWZ – Uchwały RIO (pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 32 do SIWZ – Projekt budżetu Gminy Miasta Rypina na 2011 r. (pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 33 do SIWZ – Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044 (pobierz) (1303kB) pdf
Załącznik Nr 34 do SIWZ – Uchwała Rady Miasta Rypina zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 r. (pobierz z FTP*)
Załącznik Nr 35 do SIWZ – Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo jst Gmina Miasta Rypina (pobierz) (514kB) pdf
Załącznik Nr 36 do SIWZ – Zadłużenie Gminy Miasta Rypina z tytułu kredytów, pożyczek. (pobierz) (584kB) pdf


*Pliki z FTP można pobrać również klikając prawym przyciskiem myszki na linku i wybraniu z menu "Zapisz element docelowy jako ..."

Opublikował: Alfred Marek Dombrowski (4 grudnia 2010, 12:34:31)

Ostatnia zmiana: Alfred Marek Dombrowski (26 lipca 2011, 09:00:51)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3678

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij