Komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa Komunalnego

I. DYREKTOR TECHNICZNY
DZIAŁ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, OCZYSZCZALNI

1.  Przedmiot działalności: 
 • utrzymanie, obsługa ujęć i stacji uzdatniania wody, 
 • dostawa wody do odbiorców,
 • eksploatacja sieci wodociągowej, 
 • wymiana wodomierzy, 
 • odbiór ścieków od dostawców, 
 • eksploatacja i konserwacja infrastruktury kanalizacyjnej,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • oczyszczanie osadników i kratek ulicznych,
 • inspekcja TV sieci kanalizacyjnych kamerą inspekcyjną,
 • ciśnieniowe czyszczenie oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnych,
 • profesjonalne wykrywanie wycieków wody,
 • Świadczenie usług posiadanym sprzętem!     
     Kadra 
Dyrektor, Kierownik Działu Infrastruktury: Roman Janiszewski 
Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Wodociągowych: Artur Kopyciński
Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Kanalizacyjnych: Tomasz Kadziński 
Inspektor: Marzanna Gałkowska  
Referent: Katarzyna Kendzierska 

2. Przedmiot działalności: 
 • oczyszczanie ścieków, 
 • przyjmowanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi, 
 • badania laboratoryjne wody i ścieków.  
     Kadra 
Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Oczyszczalni Ścieków:
        Alicja Liszewska
Technolog - laborant: Kinga Felka  
     
Inkasenci: 
Andrzej Małecki 
Sławomir Janiszewski  

II. DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH 

Przedmiot działalności: 
 • odbiór odpadów komunalnych 
 • letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta  
     Kadra 
Kierownik: Roman Michalski    
Z-ca Kierownika: Zbigniew Ożdżyński  
Referent: Joanna Więcławska  

III. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 
Główny Księgowy: Wanda Waszin     
1. Dział finansowo-administracyjny
       1.1. Sekcja finansowo-księgowy  
Starszy Księgowy: Agnieszka Nejno-Szymborska
Starszy Księgowy: Magdalena Tyburska
Starszy Księgowy - Kasjer: Teresa Wawrzyńska
        1.2. Sekcja płacowo-kadrowa, socjalna 
Specjalista ds. kadrowo-płacowych: Katarzyna Wiśniewska

IV. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY 
Kierownik: Alfred Marek Dombrowski
      1. Sekcja Planowania i Rozwoju
Referent: Joanna Klonowska     
2. Sekcja administracyjno-biurowa 
Referent: Beata Olender 
  Informatyk: Krzysztof Wiśniewski


metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (1 marca 2010)
Opublikował: Beata Olender (1 marca 2010, 09:00:21)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (12 kwietnia 2021, 08:13:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15006