Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (1)  |  Przetargi rozstrzygnięte (9)  |  Przetargi unieważnione (0)

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Dostawa paliw w 2020 roku na potrzeby grupy zakupowej

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 10.12.2019 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa paliw w 2020 roku na potrzeby grupy zakupowej” Nr postępowania: ZP/PN/1/2019 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.), że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa paliw w 2020 roku na potrzeby grupy zakupowej” w oznaczonym terminie w Części I wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski, Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez JBM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, ul. Mławska 51A, 87-500 Rypin, została uznana za ważną i otrzymała 99,31 pkt (94,31 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności. Oferta nr 3 złożona przez Zakład Produktów Naftowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mławska 49, 87-500 Rypin została uznana za ważną i uzyskała 98,82 pkt (93,82 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). W oznaczonym terminie w Części II wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Zakład Produktów Naftowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mławska 49, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez OLKOP Sp. z o.o. Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie została uzna za ważną i uzyskała 99,43 pkt ( 94,43 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności). Prezes Zarządu Mirosław Marynowski. 

zamówienie na:

„Czyszczenie separatorów w 2019 roku w Rypinie”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/08/2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 października 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 04.11.2019 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Czyszczenie separatorów w 2019 roku w Rypinie” Nr postępowania: ZO/08/2019 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania Ofertowego na realizację zadania „Czyszczenie separatorów w 2019 roku w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, jako najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 6 złożoną przez Eurotrex sp. z o.o., Biskupice, ul. Olsztyńska 1A, 42-256 Olsztyn. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo, co było jedynym kryterium. Cena ofertowa brutto: 19.720,80 zł. Oferta Nr 1 złożona przez AWAS-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa została uznana za ważną. Oferta Nr 2 złożona przez EKO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 34a, 43-600 Jaworzno została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” Piotr Orłowicz, ul. Jasiniecka 5, 85-796 Bydgoszcz została uznana za ważną. Oferta Nr 4 złożona przez EKOS POZNAŃ sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań została uznana za ważną. Oferta Nr 5 złożona przez EKOSERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością USŁUGI spółka komandytowa, Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 i 2020

zamawiający: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: ZO/07/2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 października 2019  11:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup mobilnego urządzenia do dezynfekcji ozonem urządzeń kanalizacyjnych (przepompownie ścieków, studnie rozprężne) oraz płukania i dezynfekcji sieci i urządzeń wodociągowych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/06/2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 października 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 30.10.2019 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Zakup mobilnego urządzenia do dezynfekcji ozonem urządzeń kanalizacyjnych (przepompownie ścieków, studnie rozprężne) oraz płukania i dezynfekcji sieci i urządzeń wodociągowych" Nr postępowania: ZO/06/2019 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania Ofertowego na realizację zadania: „Zakup mobilnego urządzenia do dezynfekcji ozonem urządzeń kanalizacyjnych (przepompownie ścieków, studnie rozprężne) oraz płukania i dezynfekcji sieci i urządzeń wodociągowych" w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, jako najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Robert Muszański WOFIL, ul. Rzeźniana 10/1,33-380 Krynica Zdrój. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo, co było jedynym kryterium. Cena ofertowa brutto: 399.627,00 zł. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Rekonstrukcja odcinków kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową przy pomocy rękawa"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/05/2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 04.09.2019 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Rekonstrukcja odcinków kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową przy pomocy rękawa" Nr postępowania: ZO/05/2019 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania Ofertowego na realizację zadania: „Rekonstrukcja odcinków kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową przy pomocy rękawa" w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, jako najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 1 złożoną przez TERKAN sp. z o.o. sp. k., ul. Trakt 31, 87-140 Chełmża. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo, co było jedynym kryterium. Cena ofertowa brutto: 134.875,65 zł. Oferta Nr 2 złożona przez - Firmę Handlowo-Usługowę INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w latach 2020-2022”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe – Negocjacje (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/04/2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 08.07.2019 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego – Negocjacje (zamówienie sektorowe) na realizację zadania: „Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” spółka z o.o. w latach 2020 -2022” Nr postępowania: ZO/04/2019 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania Ofertowego – Negocjacji (zamówienie sektorowe) na realizację zadania: „Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” spółka z o.o. w latach 2020 -2022” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 2 złożoną przez PGE OBRÓT S.A., ul. 8-go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Oferta Nr 1 złożona przez HANDEN SP. Z O.O. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań, adres korespondencyjny: ul. Pl. Górnośląski 10/7 81-509 Gdynia została wycofana przez Wykonawcę (oferta straciła ważność). Oferta Nr 4 - ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań, adres korespondencyjny: ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, została odrzucona jako niespełniająca wymogów Regulaminu udzielenia zamówień sektorowych i klasycznych poniżej 30 000 euro dla których nie stosuje się ustawy PZP stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Z/5/2019. Podstawa merytoryczna - Wykonawca złożył dwie oferty w postępowaniu. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego – luz

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe-zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/03/2019
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 11.04.2019 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego – luz” Nr postępowania: ZO/03/2019 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego – luz” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Centrum Wypału Wapna Częstocice Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Oferta zawiera najniższą cenę za wykonanie zamówienia co było jedynym kryterium oceny ofert. Cena wybranej oferty wynosi 18.109,44 zł brutto. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w 2019 roku

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe-zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/02/2019
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 18.02.2019 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w 2019 roku” Nr postępowania: ZO/02/2019 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w 2019 roku” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp.J. ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda. Oferta zawiera najniższą cenę za wykonanie zamówienia co było jedynym kryterium oceny ofert. Cena wybranej oferty wynosi 15.017,32 zł brutto. Oferta nr 1 złożona przez „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań (adres do korespondencji: Żołędowo ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko) została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2019 roku

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe-zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/1/2019
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 8 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 12.02.2019 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2019 roku.” Nr postępowania: ZO/01/2019 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2019 roku” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez firmę Usługi geodezyjne i kartograficzne Zieliński Jacek ul. Wojska Polskiego 6/18, 87-500 Rypin. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zadania (10.000,00 zł) co było jedynym kryterium. Oferta Nr 2 złożona przez Geomar Usługi Geodezyjne Marcin Krywalski, Firlus 25, 86-221 Papowo Biskupie została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez Świętokrzyską Grupę Geodezyjną Spółka Jawna Ł. Dudek, R. Dusza, ul. Górna 20 lok. 223, 25-415 Kielce została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij