Strona główna

Strona główna

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie w związku z wprowadzeniem z dniem 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz bieżącym wzrostem zachorowań w trzeciej fali pandemii, mając na uwadze daleko idącą troskę o zdrowie i życie mieszkańców, pracowników i kontrahentów informuje o: 
- zawieszeniu przyjmowania interesantów w siedzibie Spółki i w oczyszczalni ścieków, 
- zawieszeniu pracy kasy w siedzibie Spółki,
- zawieszeniu pracy inkasentów dokonujących odczytów wodomierzy 
i przepływomierzy, 
w okresie od dnia 15.03.2021 r. do odwołania;

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w poniedziałki i piątki w godz. 7:00-13:00

W związku z powyższym rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków będą dokonywane analogicznie do przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego tj. ilość pobranej wody ustalana będzie się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Faktury będą dostarczane drogą pocztową.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny 54 280 24 61, fax: 54 280 27 55 lub e-mailowy: sekretariat@pkkomes.pl

Wnioski przyjmowane są również w punkcie podawczym przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin (wejście od strony placu) w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Regulowanie płatności należy dokonywać poprzez systemy bankowości elektronicznej lub gotówkowo (bez prowizji) w Banku Spółdzielczym.

Numery pogotowia wod.-kan. w przypadkach zgłaszania awarii pozostają bez zmian.

Szanowni Państwo !
Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB) plik

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB) plik

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB) plik

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

metryczka


Wytworzył: Administrator (23 marca 2009)
Opublikował: Administrator (23 marca 2009, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (15 marca 2021, 17:32:39)
Zmieniono: Poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 102489